Публічна оферта

ПРЕАМБУЛА

ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ФОРС», код ЄДРПОУ: 39831994, (далі — Компанія) публікує цю Публічну оферту (далі — Угода та/або Публічна оферта) про надання:

  • доступу до Вебсайту Компанії;
  • Послуг з виконання перекладів з однієї мови на іншу мову, також інші Супутні послуги в порядку та на умовах, визначених цією Угодою.

Ця Угода є змішаною формою договору і містить у собі елементи договору приєднання, публічного договору, порядок укладання якого регламентується у ст. 642 ЦКУ.

Замовник не може пропонувати свої умови, а може лише приєднатися до запропонованої Угоди. Компанія бере на себе зобов’язання надавати Послуги, визначені цією Угодою, кожному, хто уклав цю Угоду. Умови цієї Угоди встановлюються однаковими для всіх, хто до неї приєднався.

Перед використанням цього Вебсайту, будь ласка, ознайомтеся в повному обсязі з умовами Угоди. Використання Вами Вебсайту можливе лише на умовах цієї Угоди. Якщо Ви не приймаєте в повному обсязі всі умови цієї Угоди та не погоджуєтеся з такими умовами, будь ласка, не використовуйте Вебсайт та негайно залишіть його.

Ця Угода регламентує відносини Компанії з фізичними особами, які використовують цей Вебсайт для оформлення Замовлення Послуг на умовах, визначених цією Угодою.

1. ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УГОДІ КОРИСТУВАЧА:

1.1. Публічна оферта — публічна пропозиція Компанії, адресована будь-якій дієздатній фізичній особі, укласти з нею Публічний договір про надання Послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, зважаючи на всі додатки.

1.2. Акцепт — повне прийняття Користувачем умов цієї Угоди.

1.3. Компанія — ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ФОРС», юридична особа, що зареєстрована за законодавством України (код ЄДРПОУ: 39831994, юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, літера «Л», є єдиним власником Вебсайту. Компанія управляє Вебсайтом на законних підставах. Всі майнові та немайнові права інтелектуальної власності на Вебсайт належать Компанії. Послуги Користувачам відповідно до умов цієї Публічної оферти надає Компанія самостійно та/або за допомогою залучених третіх сторін, які є уповноваженими належним чином суб’єктами господарювання або іншими афілійованими особами, які мають право надавати Послуги згідно з цією Угодою.

1.4. ВебСайт та/або Сайт — відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний вебсайт, що належить Компанії, розташований в мережі Інтернет за адресою https://taskforce.ua/, разом з усіма сторінками, субдоменами та програмним забезпеченням, за допомогою якого забезпечуються: відображення інформації для Користувачів про Послуги та їх Замовлення відповідно до умов цієї Публічної оферти.

1.5. «Ви», «Вас», «Вам»  — Користувач, Замовник відповідно до умов цієї Угоди.

1.6. Користувач — фізична особа, яка користується Вебсайтом та/або здійснює Замовлення Послуг відповідно до умов, визначених у цій Публічній оферті, та є стороною цієї Угоди або на законних підставах представляє таку сторону. Користувач може також бути Замовником, якщо він замовив Послуги в Компанії в порядку, визначеному цією Угодою.

1.7. Замовник — фізична особа, яка користується Вебсайтом та/або здійснює Замовлення Послуг відповідно до умов, визначених у цій Публічній оферті, та є стороною цієї Угоди.

1.8. Замовлення — замовлення у Компанії Послуг з виконання перекладів з української, російської мов на іноземні мови, з іноземних мов на українську, російську мову, а також інших Супутніх послуг через Сайт. Замовлення Послуг може надаватись і через запит, наданий через телефонний зв’язок за номерами телефонів, доступними на Вебсайті. Кожне подане Замовлення підтверджується та приймається Компанією після його обробки в порядку, визначеному цією Угодою.

1.9. Послуга — послуги з виконання перекладів з української, російської мов на іноземні мови, з іноземних мов на українську, російську мову, а також інших Супутніх послуг відповідно до умов цієї Угоди. Послуги можуть включати Супутні послуги.

1.10. Супутні послуги — Послуги з:

– складання глосаріїв;

– розверстання документів;

– редагування тексту;

– копірайту тексту;

– вичитування тексту носієм мови;

– доставки документів;

– нотаріального посвідчення документів;

– інші послуги, які можуть надаватись Компанією згідно з чинним законодавством.

Оплата вартості Супутніх Послуг може бути складовою вартості Послуг, яка підлягає оплаті Замовником одночасно із Замовленням Послуг.

1.11. Бриф — це угода між готовими до співпраці сторонами, у якій прописані та враховані всі основні параметри надання Послуг.

1.12. Інші терміни й визначення трактуються відповідно до застосовного законодавства.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Публічна оферта набуває чинності з моменту розміщення її в мережі Інтернет за посиланням https://taskforce.ua/ua/offer та діє до моменту відкликання Публічної оферти Компанією.

2.2. Компанія залишає за собою право вносити зміни в умови Публічної оферти та/або відкликати Публічну оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Компанією змін до Публічної оферти такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Публічної оферти в мережі Інтернет за вказаною у п. 2.1. цієї Угоди адресою, якщо інший термін набуття змінами чинності не передбачений при такому розміщенні.

2.3. Моментом приєднанням до умов цієї Публічної оферти (Акцептом):

2.3.1. В частині положень, які стосуються надання доступу Користувачам до Вебсайту Компанії, вважається момент будь-якої взаємодії Користувача з Вебсайтом.

2.3.2. В частині положень, які стосуються Замовлення Послуг за допомогою Вебсайту, вважається момент проставлення Замовником відповідної позначки («галочки») в спеціальному полі діалогового вікна під час створення Замовлення, що є достатнім доказом факту ознайомлення та згоди з умовами, перерахованими в цій Угоді.

Цим Користувачі підтверджують свою згоду з усіма умовами цієї Угоди, а Компанія надає їм персональне, невиключне, невідчужуване, обмежене право на вхід і використання Вебсайту на умовах, викладених у цій Угоді.

2.4. У разі приєднання Користувачем/Замовником до умов цієї Публічної оферти (Акцепту) відповідно до умов п. 2.3. це означає безумовну згоду Користувача/Замовника з положеннями цієї Публічної оферти (зокрема її додатків), безумовне прийняття таких положень із зобов’язанням дотримуватися обов’язків, покладених на Користувача/Замовника, що випливають із цієї Угоди. Незнання умов Угоди не звільняє Користувача/Замовника від відповідальності за невиконання її умов.

2.5. Публічна оферта може бути змінена Компанією без попереднього повідомлення Користувача/Замовника. Поточна версія Угоди доступна на сторінці https://taskforce.ua/ua/offer. Продовження користування Вебсайтом Користувачем (будь-яка його подальша взаємодія з Вебсайтом) та/або надання Замовлення означає його згоду зі змінами в Угоді.

2.6. У разі, якщо Користувач/Замовник не згоден з будь-якими умовами цієї Угоди та/або не згоден дотримуватися умов цієї Угоди (або нової редакції Угоди), він не має права користуватися можливостями Вебсайту та зобов’язаний припинити використання Вебсайту й залишити його.

2.7. Компанія має право у будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві у користуванні функціями Вебсайту, зокрема Замовленням Послуг, або в доступі до Сайту в разі порушення ним умов цієї Угоди чи за власним рішенням без пояснення причин відмови.

2.8. Місцем укладення цієї Угоди Сторони визнають місцезнаходження Компанії.

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. За цією Угодою Компанія зобов’язується за Замовленням Замовника через Вебсайт надати Послуги з виконання перекладів з мови на мову, а також надати Супутні послуги. У свою чергу Замовник зобов’язується оплатити Компанії зазначені Послуги в терміни, в порядку та на умовах, визначених цією Угодою.

3.2. Компанія виконує переклади особисто або передоручає їх виконання третім особам. У разі передоручення виконання перекладів третім особам Компанія несе відповідальність за якість таких перекладів.

3.3. Компанія має право залучати третіх осіб до виконання цієї Угоди за власний рахунок без попереднього погодження з Замовником.

3.4. Компанія гарантує якість надання Послуг та дотримання вимог цієї Угоди залученими до виконання цієї Угоди третіми особами.

3.5. Без шкоди для п. 3.1. предметом цієї Угоди є надання послуг з доступу до Вебсайту Компанії.

3.6. При створенні Замовлення на Вебсайті Компанії Ви вступаєте в прямі договірні відносини з Компанією.

3.7. Послуги Компанії, що надаються відповідно до умов, визначених Компанією в Угоді, породжують правовідносини безпосередньо між Вами та Компанією.

4. ПРАВИЛА ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Умови оформлення Замовлення Послуг:

4.1.1. Замовник, який бажає отримати Послугу, подає Замовлення на Вебсайті Компанії.

4.1.2. Здійснюючи Замовлення на Вебсайті, Замовник зобов’язаний надати свої персональні дані:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • номер телефону;
  • адресу електронної пошти.

Перелік даних, необхідних для створення Замовлення на Вебсайті, може бути змінений Компанією на власний розсуд.

Компанія гарантує конфіденційність відомостей, наданих Вами при Замовленні, і зобов’язується використовувати їх відповідно до цілей і умов, визначених у Політиці конфіденційності.

4.1.3. При поданні Замовлення Замовник зобов’язується надати в реєстраційній формі (анкеті) достовірну, повну й точну інформацію про себе та інформацію з необхідними відомостями для надання Послуг.

4.1.4. Користувач зобов’язується не вводити Компанію в оману щодо своєї особи, а також не передавати через Вебсайт адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти та іншу інформацію будь-яких третіх осіб. Стосовно неправильно вказаного Користувачем номеру телефону Компанія має право відмовити такому Замовнику в подальшому наданні будь-яких Послуг за цією Угодою.

4.1.5. У робочий час Компанії (з 09:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю, за винятком офіційних вихідних днів) Компанія розглядає Замовлення протягом 2 годин.

4.1.6. У неробочий час Компанії (після 18:00 або у вихідний чи святковий день) Компанія розглядає Замовлення в наступний робочий день до 11:00. Термінові Замовлення обробляються Компанією в телефонному режимі протягом 2 годин. Для оформлення термінового Замовлення Замовник повинен додатково повідомити всю інформацію відповідно до п. 4.1.2 цієї Угоди за телефоном +380 (44) 290-88-33 або +380 (98) 400-81-06.

4.1.7. Для Замовлення Послуг перекладу Замовник надсилає Компанії електронного листа або повідомлення на месенджери Компанії з детальним описом бажаної Послуги (тексти в разі замовлення письмового перекладу) та мовної пари, будь-якими побажаннями до оформлення, датою проведення заходу (у разі замовлення усного перекладу) тощо на електронну скриньку order@taskforce.ua, та разом із замовленням надає побажання стосовно термінів надання готового перекладу. При Замовленні перекладу Замовник зобов’язаний надіслати Компанії документи, переклад яких замовляється.

4.1.8. Якщо для здійснення письмового перекладу Замовник надає Компанії матеріали в форматі *.pdf, *.jpeg, *.tif або в інших форматах, які не редагуються, Замовник зобов’язаний додатково оплатити Послугу «розверстки/розпізнавання тексту» для забезпечення можливості Компанією якісно підготувати матеріали для перекладу.

4.1.9. Якщо Замовник замовляє верстку документу, що перекладається, але до здійснення Компанією верстки тексту не повідомляє Компанію про наявність зауважень і бажаних змін до виконаного Компанією письмового перекладу та не вносить до нього правок, але вносить коригування до перекладу після виконання Компанією верстки, то Замовник оплачує таку повторну верстку тексту. Перед початком верстки Компанія надсилає готовий переклад Замовнику на затвердження.

4.1.10. Сторони погодили, що письмовий переклад обсягом до 7 стандартних сторінок на день включно не вважається терміновим та його вартість рахується без застосування коефіцієнту за терміновість. Переклад обсягом 8 і більше стандартних сторінок на день вважається терміновим та його вартість рахується із застосуванням коефіцієнту за терміновість згідно з прейскурантом Компанії.

4.1.11. У разі внесення Замовником доповнень або змін до тексту оригіналу дата виконання письмового перекладу Компанією переноситься на термін, необхідний Замовнику для внесення таких змін. Внесення Компанією змін в уже готовий переклад оплачується Замовником додатково.

4.1.12. Якщо при Замовленні письмового перекладу Замовник має побажання стосовно перекладу специфічних термінів, топонімів, власних імен, назв, прізвищ тощо, він надає Компанії таку інформацію (а також за наявності — глосарії, пам’ять перекладів, раніше виконані переклади тощо) разом із текстом, що підлягає перекладу, для уникнення непорозумінь під час виконання Послуги. Якщо такі побажання не надані, переклад здійснюється на розсуд перекладача та згідно із загальноприйнятою практикою. Замовник може замовити у Компанії Послугу зі складання глосаріїв, які будуть надалі використовуватись при виконанні перекладів Замовника.

4.1.13. Компанія виконує письмовий переклад з наданням Замовнику готових текстів в електронному вигляді. Засвідчення перекладу печаткою Компанії здійснюється на платній основі згідно з прейскурантом Компанії.

4.1.14. Після отримання та розгляду Замовлення уповноважений представник Компанії зв’язується із Замовником через телефонний зв’язок або за електронною поштою для уточнення всіх необхідних даних для надання Послуг. Уповноважений представник Компанії також запитує у Замовника необхідні для перекладу документи (у разі Замовлення на усний переклад — Замовнику направляється Бриф для заповнення).

4.1.15. Після отримання від Замовника документів для перекладу або Брифу (в разі Замовлення усного перекладу) Компанія повідомляє Замовника про термін надання Послуг.

4.1.16. У разі неможливості надання Послуг у бажаний для Замовника термін, зазначений в Замовленні, Компанія відмовляє Замовнику в прийнятті Замовлення. Сторони вправі погодити інший термін надання Послуг.

4.1.17. Будь-яке Замовлення буде вважатися прийнятим Компанією лише після отримання підтвердження про оплату за Послуги від Замовника, надсилання належного підтвердження від Компанії Замовнику про прийняття Замовлення до виконання, якщо інше не узгоджено сторонами через телефонний зв’язок або письмово у будь-який спосіб, та згоди Замовника на запропонований Компанією термін надання Послуг згідно з п. 4.1.15. За згодою Компанії Замовлення також може передбачати передоплату або повну оплату в момент його створення, або оплату у відведений для цього термін після його підтвердження.

4.1.18. Компанія розпочинає роботу по Замовленню лише після письмового підтвердження Замовником вартості й термінів виконання Замовлення у відповідь на електронний лист із розрахунком вартості Послуг.

4.2. Термін надання Послуг та їхня вартість:

4.2.1. Термін надання Послуг узгоджується Сторонами шляхом обміну електронними повідомленнями.

4.2.2. Компанія розпочинає роботу по Замовленню лише після письмового підтвердження Замовником вартості й термінів виконання Замовлення у відповідь на електронний лист із розрахунком вартості Послуг.

4.3. Скасування Замовлення

4.3.1. У разі скасування Замовником свого Замовлення після того, як Компанія повідомила про прийняття його до виконання, Замовник сплачує 100 % вартості цього Замовлення, і грошові кошти в такому разі поверненню не підлягають.

4.4. Порядок здачі та приймання наданих Послуг:

4.4.1. У разі наявності заперечень до якості наданих Послуг (до яких, зокрема, але не виключно, належать:

– у разі письмового перекладу — відсутність файлів, неякісний переклад, або такий переклад, який потребує подальшого редагування;

– у разі усного перекладу — некоректний переклад щодо оригіналу, смислові помилки тощо).

Замовник обґрунтовує свої заперечення в письмовому вигляді та інформує Компанію протягом двох робочих днів з надання готового перекладу.

4.4.2. Якщо у термін до 2 робочих днів Замовник не надав зауваження або коментарі до перекладу в письмовому вигляді, замовлення вважається виконаним та прийнятим Замовником.

4.4.3. Компанія зобов’язана протягом 2 робочих днів розглянути заперечення Замовника та усунути порушення виконання своїх договірних зобов’язань, надавши Замовнику виправлений письмовий переклад протягом 3 робочих днів з дня отримання заперечення. Стосовно вже наданої Послуги усного перекладу, до якого були зауваження, Сторони вправі погодити адекватну компенсацію зі сторони Компанії у вигляді депозиту на Послуги, що надаватимуться в майбутньому. За згодою Сторін, компенсація в будь-якому випадку не може перевищувати вартість Замовлення.

4.4.4. Якщо сторони не досягли згоди стосовно якості письмового перекладу або стосовно необхідності внесення змін до виконаного письмового перекладу, вони передають його для проведення незалежної лінгвістичної експертизи одному з операторів ринку перекладу, якого погоджують обидві сторони. Витрати на проведення такої експертизи сторони сплачують порівну.

4.4.5. Сторони погодили, що не вважаються обґрунтованими зауваженнями до якості Послуг та не є недоліками якості Послуг:

– претензії Замовника щодо обсягу Послуг, які не були узгоджені Сторонами під час погодження Замовлення Послуг та які Компанія не зобов’язана була виконувати;

– претензії Замовника щодо двозначності тлумачень або перекладу власних імен, або назв, топонімів, особливостей застосування термінології та іншого, якщо Замовник не надав Компанії до початку надання Послуг (згідно з пунктом 4.1.12 цієї Угоди) готові глосарії та/або пам’ять перекладів, або допоміжні матеріали для підготовки таких глосаріїв та/або пам’яті перекладів, та/або не замовив у Компанії послугу з їх складання;

– стилістичні та синонімічні виправлення, що не змінюють змісту здійсненого Компанією перекладу;

– правки та зауваження Замовника до здійсненого Компанією перекладу, які суперечать нормам мов перекладу.

4.4.6. Якщо Замовник із будь-якої причини відмовляється від виконання замовленого перекладу, він сплачує Компанії вартість уже виконаної роботи на день отримання такої відмови від Замовника в разі замовлення письмового перекладу.

4.4.7. У разі завдання Компанією ненаданням, несвоєчасним або неякісним наданням кожної конкретної Послуги збитків або шкоди Замовнику, Компанія відшкодовує такі збитки або шкоду в розмірі, що не перевищує вартість відповідної Послуги (відповідного Замовлення).

4.4.8. У разі Замовлення синхронного перекладу Замовник відповідає за роздавання, збір та зберігання приймачів і навушників синхронного перекладу протягом усього заходу. Технічний спеціаліст Компанії в ході заходу допомагає з роздаванням та збиранням навушників. Навушники видаються в обмін на документ (паспорт, водійські права) гостя заходу. Документ повертається гостеві заходу за умови повернення навушників. Якщо роздавання приймачів та навушників на прохання Замовника відбувається без застави документів гостей заходу, Замовник несе матеріальну відповідальність за втрату (неповернення) приймачів та навушників гостями заходу за погодженою з Компанією вартістю за один приймач та (або) навушник, яка не може бути нижчою за ринкову вартість такого самого або подібного приймача та (або) навушника.

4.4.9. У разі відміни або коригування Замовлення з усного (синхронного або послідовного) перекладу в сторону зменшення Замовлених годин за 2 робочих дні або більше до запланованого заходу, Компанія відміняє (коригує) Замовлення без застосування штрафних санкцій до Замовника. У разі відміни або коригування Замовлення з усного (синхронного або послідовного) перекладу в сторону зменшення Замовлених годин Замовлення з усного (синхронного або послідовного) перекладу за 1 робочий день або менше (наприклад, у день проведення заходу), Замовник оплачує Компанії 100 % вартості такого Замовлення.

4.4.10. У разі відміни Замовлення з усного (синхронного або послідовного) перекладу, яке організовувалося за межами м. Київ, за 2 робочих дні або більше до запланованого заходу, Замовник оплачує Компанії фактично понесені витрати на логістичну підготовку до проведення заходу.

4.4.11. Сторони домовилися, що для цілей підрахування тривалості усного (синхронного або послідовного) перекладу в ході заходу Замовника час роботи округлюється до 30 хвилин у більшу сторону.

4.4.12. У разі Замовлення усного (синхронного або послідовного) перекладу Замовник зобов’язується надати контакти відповідальної особи, до якої перекладач (перекладачі) можуть звертатися в ході заходу щодо організаційних питань. Компанія зобов’язується надати контакти перекладача (перекладачів) не пізніше ніж за 24 години до початку проведення заходу.

4.4.13. У разі Замовлення усного (синхронного або послідовного) перекладу Замовник зобов’язується надати матеріали для підготовки перекладача (перекладачів) (зокрема документи стосовно тематики зустрічі (заходу), будь-які маркетингові матеріали про компанію, щодо якої здійснюватиметься переклад, будь-які побажання до перекладу власних назв, назв продуктів тощо) не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення заходу. У разі несвоєчасного надання або ненадання матеріалів Компанія не приймає претензій до якості наданого усного (синхронного або послідовного) перекладу, оскільки такий переклад здійснюється на розсуд перекладача (перекладачів) без завчасної наявності контексту.

4.4.14. У разі Замовлення усного (синхронного або послідовного) перекладу сторони можуть погодити завчасне проведення підготовчої зустрічі або телеконференції за участі представників Замовника, Компанії та перекладачів для уточнення побажань до перекладу заходу, що планується. Проведення підготовчої телеконференції не тарифікується, проведення підготовчої зустрічі тарифікується згідно з тарифами Компанії.

5. ОПЛАТА ПОСЛУГ

5.1. Оплата Послуг здійснюється Замовником відповідно до діючого прейскуранта Компанії, а саме:

  • використання Вебсайту відповідно до умов цієї Угоди: безкоштовно;
  • подання Замовлення через Вебсайт: безкоштовно;
  • Послуги та/або Супутні послуги: відповідно до прейскуранта Компанії, який доводиться до відома Замовника будь-яким іншим способом.

5.2. Замовлення (акцептування) Послуг здійснюється Замовником на відповідній сторінці Замовлення Послуги на Вебсайті Компанії.

5.3. Замовник за умовами цієї Угоди при Замовленні Послуг та відповідно до чинного законодавства має обов’язок щодо оплати замовлених Послуг відповідно до умов цієї Угоди.

5.4. Здійснення розрахунків за Послуги, замовлені через Вебсайт, здійснюється Замовником на умовах повної передоплати, якщо інше не узгоджено Сторонами у письмовому вигляді або за телефонним зв’язком.

5.5. Замовник має право здійснити оплату за надані Послуги в готівковому або безготівковому вигляді.

5.6. При оплаті Послуг відповідно до умов Угоди Замовник несе всі банківські витрати, пов’язані з переказом платежів для Компанії.

6. Права та обов’язки Компанії

6.1. Компанія залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Вебсайті інформацію, припиняти [u1], обмежувати або припиняти доступ Користувача до Вебсайту Компанії в будь-який час із будь-якої причини.

6.2. Компанія має право встановлювати будь-які обмеження у використанні Вебсайту Користувачами.

6.3. Компанія має право змінювати умови цієї Угоди. Інформація про такі зміни публікується Компанією на Вебсайті. Згода Користувача використовувати Вебсайт Компанії після будь-яких змін Угоди означає його згоду з такими змінами та/або доповненнями.

6.4. Компанія має право розміщувати рекламну та/або іншу інформацію на Вебсайті без узгодження з Користувачем.

6.5. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди Компанія має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Користувача до Вебсайту Компанії в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями.

6.6. Компанія має право здійснювати розсилання Замовникам повідомлень, зокрема електронних повідомлень або SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів Замовників, що містять організаційно-технічну або іншу інформацію.

6.7. Компанія має право на відшкодування Користувачем витрат, понесених Компанією в результаті дій Користувача та не з вини Компанії.

6.8. Компанія має право за власним рішенням і власним вибором залучати будь-які треті сторони для виконання умов цієї Угоди.

6.9. Компанія має право вимагати від Замовника надання необхідної інформації, документів щодо суті Замовлення, а також вимагати оплати наданої Послуги та відшкодування витрат відповідно до цієї Угоди.

7. Права та обов’язки Користувача, Замовника

7.1. Користувач зобов’язується самостійно ознайомитися з інформацією про умови надання Послуг Компанії та їхню вартість.

7.2. Під час користування Вебсайтами та замовлення й отримання Послуг Користувач зобов’язується дотримуватись чинного застосовного законодавства України.

7.3. Надавати детальну інформацію та документи для Компанії для належного надання Послуг.

7.4. Прийняти від Компанії Послуги, якщо вони відповідають умовам цієї Угоди, та оплатити їх згідно з умовами цієї Угоди.

8. ПРАВИЛА ТА УМОВИ ДОСТУПУ ДО ВЕБСАЙТУ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

8.1. Якщо Ви продовжуєте користуватися цим Вебсайтом, Ви погоджуєтеся з такими обов’язковими правилами та застереженнями щодо використання Вебсайту:

8.1.1. Ви є фізичною особою, яка досягла 18 (вісімнадцяти) років, володієте повною правоздатністю й дієздатністю та маєте право вступати в договірні відносини з Компанією згідно з умовами Угоди.

8.1.2. Ви зобов’язуєтесь використовувати Вебсайт виключно відповідно до умов Угоди та норм чинного законодавства України.

8.1.3. Ви зобов’язуєтесь створювати Замовлення Послуг і використовувати Послуги відповідно до законодавства України та умов цієї Угоди.

8.1.4. Ви погоджуєтеся та визнаєте, що будь-яка інформація на Вебсайті, сервіси Вебсайту надаються Вам на умовах «як є і як доступно». Ви використовуєте цю інформацію та технічні можливості Вебсайту на власний ризик і без будь-яких гарантій від Компанії. Ви погоджуєтеся з тим, що самостійно та усвідомлено здійснюєте вибір Послуг і несете відповідальність за всі свої дії та бездіяльність, що ґрунтуються на інформації, розміщеній на Вебсайті, а також інформації, наданій Компанією. Перед прийняттям будь-яких рішень Ви зобов’язуєтесь самостійно вивчити всю доступну інформацію про Послуги.

8.1.5. Ви підтверджуєте, що вся інформація, вказана Вами при створенні Замовлення, є достовірною, точною, актуальною та повною. Ви несете повну та одноосібну відповідальність за інформацію, передану Вами. Інформація, яку Ви надаєте для отримання Послуг, зокрема персональні та інші дані Замовника, надаються Вами самостійно.

8.1.6. Ви погоджуєтеся на використання електронних засобів зв’язку, в тому числі, але не виключно: (i) електронна пошта та (ii) SMS-повідомлення (ііі) телефонний зв’язок (іv) месенджери (програмне забезпечення), такі як Messenger, Viber та ін., для створення Замовлення та отримання інформації про Послуги, а також на електронну доставку повідомлень (електронна пошта, SMS-повідомлення), пов’язаних із користуванням Вебсайтом, Замовленням Послуг. Для коректного створення Замовлення та отримання Послуг Вам необхідно вказати правильну (коректну) адресу електронної пошти та правильний (коректний) номер мобільного телефону. Ви несете повну та одноосібну відповідальність за надання таких даних. Компанія не зобов’язана перевіряти та не несе відповідальності за будь-яку неправильну або написану з помилкою адресу електронної пошти, або неправильно вказаний номер мобільного телефону, або налаштування вашого поштового сервісу (спам-фільтри та інше). У разі направлення Компанією листів, повідомлень, сповіщень на зазначену Вами під час створення Замовлення неправильну (або написану з помилкою) адресу електронної пошти / номер мобільного телефону Ви несете повну та одноосібну відповідальність, зокрема юридичну, та ризики, пов’язані з можливими наслідками використання неправильної адреси електронної пошти / неправильного номера мобільного телефону, зокрема за дії третіх осіб.

8.1.7. Ви погоджуєтеся з тим, що Компанія може моніторити та записувати телефонні дзвінки, що надходять до Компанії, та здійснювати вибірковий аудит електронного листування для забезпечення належного рівня обслуговування та підвищення кваліфікації персоналу, та виконання зобов’язань або використання прав, передбачених цією Угодою, а також використання, реалізації та захисту своїх прав і законних інтересів, пов’язаних із правовідносинами, що виникають на підставі цієї Угоди.

8.1.8. Ви можете відправляти всі свої запитання, коментарі, пропозиції, відгуки та претензії Компанії всіма доступними засобами інформаційної підтримки Вебсайту.

8.1.9. Ви погоджуєтесь і підтверджуєте, що (i) всі надіслані Вам повідомлення за допомогою електронних засобів зв’язку через Вебсайт (або в інший спосіб, погоджений Сторонами) прирівнюються до комунікації на паперових носіях; та (ii) всі електронні та системні дані, що зберігаються в Компанії, разом або окремо є обов’язковими, належними й достатніми доказами при вирішенні можливих претензій/суперечок, що виникають із або у зв’язку з виконанням цієї Угоди.

8.1.10. Ви зобов’язуєтесь використовувати цей Вебсайт і Послуги, доступні за допомогою Вебсайту, лише для себе особисто або для інших осіб, від імені яких Ви маєте законне право діяти й набувати відповідних прав та обов’язків. Цим Ви підтверджуєте, що такі інші особи уповноважили Вас, і ви маєте законне право здійснювати від їхнього імені вибір та придбання Послуг, та надавати згоду на обробку їхніх персональних і платіжних даних, необхідних для Замовлення й використання Послуг.

8.1.11. Компанія залишає за собою право виправляти будь-які помилки (зокрема у фінансовій інформації) на Вебсайті та у створених Замовленнях (оплачених і неоплачених). Якщо у Вашому Замовленні вартість Послуг була вказана з помилкою, Вам буде запропоновано (якщо це можливо): (і) внести зміни в Замовлення шляхом заміни некоректної (неправильної) вартості Послуг на коректну (правильну); або (іі) скасувати Замовлення без накладання штрафних санкцій.

8.1.12. Ви зобов’язуєтеся не використовувати будь-яке програмне забезпечення, призначене для пошкодження інфраструктури Вебсайту, порушення його своєчасного і правильного функціонування; не порушувати обмеження будь-якого HTTP-заголовка адресного рядка Вебсайту, не робити спроб перехоплення будь-яких даних і персональної інформації, що обробляється Вебсайтом; не виконувати дій, що спричиняють надмірне навантаження на інфраструктуру Вебсайту, моніторингу, автоматизованого вилучення інформації або копіювання будь-яких даних та інформації з цього Вебсайту, не робити «фрейм», «дзеркало», або в інший спосіб втручатися в роботу Вебсайту будь-якими засобами та з будь-якою метою. Ви підтверджуєте й погоджуєтеся з тим, що умови користування Вебсайтом забороняють умисно спотворювати персональні дані, видавати себе за іншу особу, створювати фіктивні Замовлення, і т. ін. Будь-яке шахрайство (спроби шахрайства) щодо використання Вебсайту притягуються до відповідальності згідно з вимогами локального та міжнародного законодавства.

8.1.13. Ви погоджуєтеся з тим, що Компанія має право на свій власний розсуд відмовляти будь-кому в доступі до цього Вебсайту та в створенні Замовлення Послуг, призупиняти доступ до Вебсайту та Замовлення Послуг шляхом блокування доступу до Вебсайту з метою проведення планових і позапланових технічних і профілактичних робіт, або в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень і попередніх повідомлень.

8.2. Правила та застереження щодо Замовлення Послуг:

8.2.1. Створюючи Замовлення, Замовник ознайомлений та погоджується з усіма умовами цієї Угоди. Проставлення Вами відповідної позначки («галочки») в спеціальному полі діалогового вікна під час створення Замовлення є достатнім доказом факту ознайомлення та згоди з умовами, перерахованими в цій Угоді, зокрема достатнім доказом у будь-якому виді судочинства. Створення Замовлення й проставлення відповідної позначки («галочки») номінально, тобто без фактичного ознайомлення з умовами, перерахованими в цій Угоді, може призвести до несприятливих наслідків для Замовника. Проставлення Вами відповідної позначки («галочки») в спеціальному полі діалогового вікна під час створення Замовлення про ознайомлення та погодження з умовами цієї Угоди є безумовним і невід’ємним процесом створення Замовлення.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.1. У разі порушення зобов’язання, що виникає з цієї Угоди, Сторона несе відповідальність, визначену цією Угодою та (або) чинним законодавством України. Порушенням Угоди є її невиконання або неналежне виконання умов, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цієї Угоди.

9.2. У разі прострочення Замовником оплати Послуг Компанії Замовник оплачує Компанії пеню в розмірі облікової ставки НБУ, що діє в період виникнення прострочення, від простроченої суми за кожен день прострочення, 24 % річних та інфляційні втрати.

9.3. Компанія не несе відповідальності за зміст інформації, розміщеної на Вебсайті та в інформаційних повідомленнях або розсилках Компанії.

9.4. Компанія не несе відповідальності за будь-які помилки, пропуски, переривання, дефекти й затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв’язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Вебсайту, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Вебсайту. Компанія не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв служб електронної пошти або скриптів за технічними причинами, за нормальне функціонування та доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мережі операторів електрозв’язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Вебсайту.

9.5. Компанія не відповідає за відповідність Вебсайту цілком або його частинами очікуванням Користувача, за безпомилкову та безперебійну роботу Вебсайту, припинення доступу Користувача до Вебсайту з причин, пов’язаних із технічними несправностями устаткування або програмного забезпечення Компанії, і не відшкодовує Користувачеві будь-які пов’язані з цим збитки.

9.6. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Вебсайту, припинення доступу до Вебсайту, якщо ці обмеження та припинення стали результатом надзвичайних і невідворотних обставин, що призвело до неможливості часткового або повного виконання будь-якою зі Сторін зобов’язань щодо цієї Угоди.

9.7. Користувач бере на себе всю відповідальність та всі ризики, пов’язані з будь-якою втратою, зокрема у зв’язку з крадіжкою банківської картки Користувача, через яку треті сторони отримали доступ до Послуг.

9.8. В будь-якому разі відповідальність Компанії перед Користувачем за цією Угодою, зокрема відповідальність за будь-які збитки, що виникли у Користувача:

● обмежується сумою вартості Замовлення, щодо якого у сторін виник спір;

● не поширюватиметься на упущену вигоду, втрату доходу, втрату репутації, будь-які інші спеціальні, прямі або непрямі втрати або збитки, понесені Користувачем.

10. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ І ПІДСУДНІСТЬ

10.1. Користувач погоджується, що ця Угода й відносини між Сторонами регулюються законодавством України.

10.2. Всі суперечки й розбіжності за цією Угодою вирішуються шляхом переговорів.

10.3. У разі, якщо сторони не дійшли згоди, суперечки й розбіжності передаються на розгляд суду за місцем знаходження Компанії відповідно до застосовного права.

11. ВИНЯТКОВІ ПРАВА І ГАРАНТІЇ КОМПАНІЇ

11.1. Вебсайт знаходиться під захистом законодавства України та міжнародного законодавства щодо захисту авторських прав та іншої інтелектуальної власності. Всі права інтелектуальної власності та авторські права на Вебсайт і/або його вміст (включаючи, але не обмежуючись, будь-які зображення, фотографії, анімації, відео, музику, текст, програмний код, контент Компанії, мобільні додатки, дизайн, Вебсайт і «аплети», включені до Вебсайту, та будь-що, що є об’єктами права інтелектуальної власності, які розміщені на Вебсайті Компанією та/або її уповноваженими третіми сторонами) і будь-які друковані матеріали, супутні Вебсайту, є власністю Компанії (ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ФОРС»), надалі — Правоволоділець. Будь-яке використання Вебсайту допускається лише на підставі дозволу Правоволодільця. Використання Вебсайту без дозволу Правоволодільця будь-якими способами та в цілях інших, ніж допускаються цією Угодою, є незаконним і може спричинити притягнення Користувача до відповідальності.

11.2. На строк використання Вебсайту Правоволоділець надає Користувачам обмежену, особисту, невиключну ліцензію на використання Вебсайту виключно з метою використання його на умовах цієї Угоди. Правоволоділець залишає за собою всі права на інтелектуальну власність.

11.3. Користувачі зобов’язуються:

– не видаляти або приховувати авторські права, знаки для товарів і Послуг або інші позначення прав власності на Вебсайті або в супутніх друкованих матеріалах;

– не декомпілювати, модифікувати, розбирати або іншим чином відтворювати Вебсайт усупереч умовам цієї Угоди;

– не копіювати, здавати в оренду, ліцензувати, поширювати, публічно демонструвати Вебсайт, створювати похідні роботи, засновані на Вебсайті (за винятком випадків, явно дозволених умовами цієї Угоди), або здійснювати будь-яке інше комерційне використання Вебсайту.

11.4. Ця Угода не передбачає надання будь-яких прав або дозволів Користувачеві на використання Вебсайту будь-яким чином, крім способів, передбачених функціональними можливостями (функціоналом) Вебсайту.

11.5. Вебсайт надається для використання Користувачами за принципом «as is» («як є»). Правоволоділець не бере на себе гарантій щодо безперебійної роботи Вебсайту, своєчасності й точності його роботи з метою підтвердження будь-яких фактів, а також відповідності Вебсайту цілям Користувача.

11.6. Користувач надає Правоволодільцю дійсну на території всього світу, безоплатну, із правом видавати субліцензії, невиключну, безвідкличну ліцензію на використання будь-якого контенту Користувача, яку Користувач передав через Вебсайт для Компанії. Ця ліцензія діє щодо всіх авторських прав, торгових марок, патентів, торгових секретів, конфіденційності та інших інтелектуальних майнових прав на використання, відтворення, передачу, друк, публікацію, публічний показ, виставку, поширення, копіювання, індексацію, коментування, зміну, адаптування, переклад, створення похідних робіт, публічне виконання та інше використання контенту Користувача.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Ця Угода щодо кожного з Користувачів набуває чинності з моменту вчинення Користувачем дій, зазначених у пункті 2.3. цієї Угоди, і діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

12.2. У частині, не врегульованій цією Угодою, відносини Компанії та Користувача регулюються чинним законодавством України.

12.3. Компанія має право використовувати факсимільне відтворення підпису уповноваженої особи Компанії (за допомогою засобів механічного або іншого копіювання) в будь-яких документах, у тому числі в цій Угоді та/або в пов’язаних з нею інформацією, повідомленнях. Сторони визнають юридичну силу за такими документами.

12.4. З усіх питань, пов’язаних з використанням Вебсайту, з усіма претензіями Користувач може звертатися до Служби підтримки Компанії за номерами телефонів +380 (44) 290-88-33 або +380 (98) 400-81-06. При зверненні з претензією до Компанії Користувач повинен надати документи, що підтверджують обґрунтованість претензії, повідомити своє ім’я, прізвище та по батькові, а також надати свої контактні дані: номер телефону та адресу електронної пошти.

12.5. Користувач, який не прийняв умови цієї Угоди, або прийняв їх помилково, повинен повідомити про це Компанію та не має права користуватися Вебсайтом.

12.6. Ця Угода складена українською мовою та може мати переклади на англійську мову та на будь-які інші іноземні мови. Текст цієї Угоди, складений українською мовою, має переважну юридичну силу, а тексти перекладів на іноземні мови публікуються Компанією виключно для зручності Користувачів.

12.7. Назви заголовків цієї Угоди призначені виключно для зручності використання тексту і буквального юридичного значення не мають.

12.8. Додатки до Угоди Користувача, котрі є невід’ємною частиною цієї Угоди:

Політика конфіденційності

Дата останньої зміни: 4 квітня 2022 р.

РЕКВІЗИТИ:

ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ФОРС»

код ЄДРПОУ: 39831994

Місцезнаходження юридичної особи:  03680, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, літера «Л»

e-mail: order@taskforce.ua

Перекладацька компанія – переклад будь-якої складності. Усний та письмовий переклад. Нотаріальний переклад документів. Апостиль та легалізація.

Ми в соц. мережах

Instagram YouTube

Контакти

03057, Київ, ул. В. Гетьмана, 6а
To Top