Дата набрання чинності: 1 червня 2019 р.

 

ПРЕАМБУЛА

ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ФОРС», код ЄДРПОУ: 39831994, (далі – Компанія) публікує цю Публічну оферту (далі – Угода та/або Публічна оферта) про надання:

  • доступу до Веб-сайту Компанії;
  • надання Послуг з виконання перекладів з української, російської мов на іноземні мови, з іноземних мов на українську, російську мову, а також інші Супутні послуги в порядку та на умовах, визначених цією Угодою.

Ця Угода є змішаною формою договору і містить у собі елементи договору приєднання, публічного договору, порядок укладання якого регламентується у ст. 642 ЦКУ.

Замовник не може пропонувати свої умови, а може лише приєднатися до запропонованої Угоди. Компанія бере на себе зобов'язання надавати Послуги, визначені цією Угодою, кожному, хто уклав цю Угоду. Умови цієї Угоди встановлюються однаковими для всіх, хто до неї приєднався.

Перед використанням цього Веб-сайту, будь ласка, ознайомтеся в повному обсязі з умовами Угоди. Використання Вами Веб-сайту можливе тільки на умовах цієї Угоди. Якщо Ви не приймаєте в повному обсязі всі умови цієї Угоди та не погоджуєтесь з такими умовами, будь ласка, не використовуйте Веб-сайт та негайно залишіть його.

Ця Угода регламентує відносини Компанії з фізичними особами, які використовують цей Веб-сайт для оформлення Замовлення Послуг на умовах, визначених цією Угодою.

 

1. ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УГОДІ КОРИСТУВАЧА:

1.1. Публічна оферта – публічна пропозиція Компанії, адресована будь-якій дієздатній фізичній особі, укласти з нею Публічний договір про надання Послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, зважаючи на всі додатки;

1.2. Акцепт – повне прийняття Користувачем умов цієї Угоди;

1.3. Компанія – ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ФОРС», юридична особа, що зареєстрована за законодавством України (код ЄДРПОУ: 39831994, місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Металістів, 20Т), є єдиним власником Веб-сайту. Компанія управляє Веб-сайтом на законних підставах. Всі майнові та немайнові права інтелектуальної власності на Веб-сайт належать Компанії. Послуги Користувачам відповідно до умов цієї Публічної оферти надає Компанія самостійно та/або за допомогою залучених третіх сторін, які є уповноваженими належним чином суб’єктами господарювання або іншими афілійованими особами, які мають право надавати Послуги згідно з цією Угодою.

1.4. Веб-Сайт та/або Сайт – відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний веб-сайт, що належить Компанії, розташований в мережі Інтернет за адресою https://taskforce.ua/, разом з усіма сторінками, субдоменами та програмним забезпеченням, за допомогою якого забезпечуються: відображення інформації для Користувачів про Послуги та їх Замовлення відповідно до умов цієї Публічної оферти;

1.5. «Ви», «Вас», «Вам» – Користувач, Замовник відповідно до умов цієї Угоди.

1.6. Користувач — фізична особа, яка користується Веб-сайтом та/або здійснює Замовлення Послуг відповідно до умов, визначених у цій Публічній оферті, та є стороною цієї Угоди або на законних підставах представляє таку сторону. Користувач може також бути Замовником, якщо він замовив Послуги в Компанії в порядку, визначеному цією Угодою.

1.7. Замовник — фізична особа, яка користується Веб-сайтом та/або здійснює Замовлення Послуг відповідно до умов, визначених у цій Публічній оферті, та є стороною цієї Угоди.

1.8. Замовлення — замовлення у Компанії Послуг з виконання перекладів з української, російської мов на іноземні мови, з іноземних мов на українську, російську мову, а також інших Супутніх послуг через Сайт. Замовлення Послуг може надаватись і через запит, наданий через телефонний зв'язок за номерами телефонів, доступними на Веб-сайті. Кожне подане Замовлення підтверджується та приймається Компанією після його обробки в порядку, визначеному цією Угодою.

1.9. Послуга — послуги з виконання перекладів з української, російської мов на іноземні мови, з іноземних мов на українську, російську мову, а також інших Супутніх послуг відповідно до умов цієї Угоди. Послуги можуть включати Супутні послуги.

1.10. Супутні послуги — Послуги з:

- складання глосаріїв;

- розверстання документів;

- редагування тексту;

- копірайту тексту;

- вичитування тексту носієм мови;

- доставки документів;

- нотаріального посвідчення документів;

- інші послуги, які можуть надаватись Компанією згідно з чинним законодавством.

Оплата вартості Супутніх Послуг може бути складовою вартості Послуг, яка підлягає оплаті Замовником одночасно із Замовленням Послуг.

1.11. Бриф – це угода між готовими до співпраці сторонами, у якій прописані та враховані всі основні параметри надання Послуг.

1.12. Інші терміни й визначення трактуються відповідно до застосовного законодавства.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Публічна оферта силу набуває чинності з моменту розміщення її в мережі Інтернет за посиланням: https://taskforce.ua/ua/offer та діє до моменту відкликання Публічної оферти Компанією.

2.2. Компанія залишає за собою право вносити зміни в умови Публічної оферти та/або відкликати Публічну оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення Компанією змін до Публічної оферти такі зміни силу набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Публічної оферти в мережі Інтернет за вказаною у п. 2.1. цієї Угоди адресою, якщо інший строк набуття змінами чинності не передбачений при такому розміщенні.

2.3. Моментом приєднанням до умов цієї Публічної оферти (Акцептом):

1. В частині положень, які стосуються надання доступу Користувачам до Веб-сайту Компанії, вважається момент будь-якої взаємодії Користувача із Веб-сайтом.

2. В частині положень, які стосуються Замовлення Послуг за допомогою Веб-сайту, вважається момент проставлення Замовником відповідної відмітки («галочки») в спеціальному полі діалогового вікна при створенні Замовлення, що є достатнім доказом факту ознайомлення і згоди з умовами, перерахованими в цій Угоді.

Цим Користувачі підтверджують свою згоду з усіма умовами цієї Угоди, а Компанія надає їм персональне, невиключне, невідчужуване, обмежене право на вхід та використання Веб-сайту на умовах, викладених у цій Угоді.

2.4. У випадку приєднанням Користувачем/Замовником до умов цієї Публічної оферти (Акцепту) відповідно до умов п. 2.3. це означає безумовну згоду Користувача/Замовника з положеннями цієї Публічної оферти (у тому числі її додатків), безумовне прийняття таких положень із зобов'язанням дотримуватися обов'язків, покладених на Користувача/Замовника, що випливають з цієї Угоди. Незнання умов Угоди не звільняє Користувача/Замовника від відповідальності за невиконання її умов.

2.5. Публічна оферта може бути змінена Компанією без попереднього повідомлення Користувача/Замовника. Поточна версія Угоди доступна на сторінці https://taskforce.ua/ua/offer. Продовження користування Веб-сайтом Користувачем (будь-яка його подальша взаємодія з Веб-сайтом) та/або надання Замовлення означає його згоду зі змінами в Угоді.

2.6. У разі, якщо Користувач/Замовник не згоден з будь-якими умовами цієї Угоди та/або не згоден дотримуватися умов цієї Угоди (або нової редакції Угоди), він не має права користуватися можливостями Веб-сайту та зобов'язаний припинити використання Веб-сайту та залишити його.

2.7. Компанія має право у будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві у користуванні функціями Веб-сайту, зокрема Замовленням Послуг, або доступі до Сайту в разі порушення ним умов цієї Угоди або за власним рішенням без пояснення причин відмови.

2.8. Місцем укладення цієї Угоди Сторони визнають місцезнаходження Компанії.

 

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. За цією Угодою Компанія зобов’язується за Замовленням Замовника через Веб-сайт надати Послуги з виконання перекладів з української, російської мов на іноземні мови, з іноземних мов на українську, російську мову, а також надати Супутні послуги. У свою чергу Замовник зобов’язується оплатити Компанії зазначені Послуги у строки, порядку та на умовах, визначених цією Угодою.

3.2. Компанія виконує переклади особисто або передоручає їх виконання третім особам. У випадку передоручення виконання перекладів третім особам Компанія несе відповідальність за якість таких перекладів.

3.3. Компанія має право залучати третіх осіб до виконання даної Угоди за власний рахунок без попереднього погодження із Замовником.

3.4. Компанія гарантує якість надання Послуг та дотримання вимог цієї Угоди залученими до виконання цієї Угоди третіми особами.

3.5. Без шкоди для п. 3.1. предметом цієї Угоди є надання послуг з доступу до Веб-сайту Компанії.

3.6. При створенні Замовлення на Веб-сайті Компанії Ви вступаєте в прямі договірні відносини з Компанією.

3.7. Послуги Компанії, що надаються відповідно до умов, визначених Компанією в Угоді, породжують правовідносини безпосередньо між Вами та Компанією.

 

4. ПРАВИЛА ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Умови оформлення Замовлення Послуг:

4.1.1. Замовник, який бажає отримати Послугу, подає Замовлення на Веб-сайті Компанії.

4.1.2. Здійснюючи Замовлення на Веб-сайті, Замовник зобов'язаний надати свої персональні дані:

  • прізвище, ім'я, по батькові;
  • номер телефону;
  • адресу електронної пошти.

Перелік даних, необхідних для створення Замовлення на Веб-сайті, може бути змінений Компанією на власний розсуд.

Компанія гарантує конфіденційність відомостей, наданих Вами при Замовленні, і зобов’язується використовувати їх відповідно до цілей і умов, визначених у Політиці конфіденційності.

4.1.3. При поданні Замовлення Замовник зобов'язується надати в реєстраційній формі (анкеті) достовірну, повну і точну інформацію про себе та інформацію з необхідними відомостями для надання Послуг.

4.1.4. Користувач зобов'язується не вводити Компанію в оману щодо своєї особи, а також не передавати через Веб-сайт адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти та іншу інформацію будь-яких третіх осіб. Що стосується неправильно вказаного Користувачем номеру телефону, Компанія має право відмовити такому Замовнику в подальшому наданні будь-яких Послуг за цією Угодою.

4.1.5. У робочий час Компанії (з 09:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю, за винятком офіційних вихідних днів) Компанія розглядає Замовлення протягом 2 годин.

4.1.6. У неробочий час Компанії (після 18:00 або у вихідний або святковий день) Компанія розглядає Замовлення у наступний робочий день до 11:00. Термінові Замовлення обробляються Компанією в телефонному режимі протягом 2 годин. Для оформлення термінового Замовлення Замовник повинен додатково повідомити всю інформацію відповідно до п. 4.1.2 цієї Угоди за телефоном +380 (44) 290-88-33 або +380 (67) 242-24-98.

4.1.7. Для Замовлення Послуг перекладу Замовник надсилає Компанії електронного листа або повідомлення на месенджери Компанії з детальним описом бажаної Послуги (тексти у випадку замовлення письмового перекладу) і мовної пари, будь-якими побажаннями до оформлення, датою проведення заходу (у випадку замовлення усного перекладу) тощо на електронну скриньку order@taskforce.ua, та разом із замовленням надає побажання стосовно строків надання готового перекладу. При Замовленні перекладу Замовник зобов'язаний надіслати Компанії документи, переклад яких замовляється.

4.1.8. Якщо для здійснення письмового перекладу Замовник надає Компанії матеріали в форматі *.pdf, *.jpeg, *.tif або інших форматах, які не редагуються, Замовник зобов’язаний додатково оплатити Послугу «розверстки/розпізнавання тексту» для забезпечення можливості Компанією якісно підготувати матеріали для перекладу.

4.1.9. Якщо Замовник замовляє верстку документу, який перекладається, але до здійснення Компанією верстки тексту не повідомляє Компанію про наявність зауважень та бажаних змін до виконаного Компанією письмового перекладу та не вносить до нього правок, але вносить коригування до перекладу після виконання Компанією верстки, то Замовник оплачує таку повторну верстку тексту. Перед початком верстки Компанія надсилає готовий переклад Замовнику на затвердження.

4.1.10. Сторони погодили, що письмовий переклад обсягом до 7 стандартних сторінок на день включно не вважається терміновим та його вартість рахується без застосування коефіцієнту за терміновість. Переклад обсягом 8 і більше стандартних сторінок на день вважається терміновим та його вартість рахується із застосуванням коефіцієнту за терміновість згідно з прейскурантом Компанії.

4.1.11. У разі внесення Замовником доповнень або змін до тексту оригіналу дата виконання письмового перекладу Компанією переноситься на строк, необхідний Замовнику для внесення таких змін. Внесення Компанією змін в уже готовий переклад оплачується Замовником додатково.

4.1.12. Якщо при Замовленні письмового перекладу Замовник має побажання стосовно перекладу специфічних термінів, топонімів, власних імен, назв, прізвищ тощо, він надає Компанії таку інформацію (а також за наявності – глосарії, пам'ять перекладів, раніше виконані переклади тощо) разом із текстом, що підлягає перекладу, для уникнення непорозумінь при виконанні Послуги. Якщо такі побажання не надані, переклад здійснюється на розсуд перекладача та згідно із загальноприйнятою практикою. Замовник може замовити у Компанії Послугу зі складання глосаріїв, які будуть надалі використовуватись при виконанні перекладів Замовника.

4.1.13. Компанія виконує письмовий переклад з наданням Замовнику готових текстів в електронному вигляді. Засвідчення перекладу печаткою Компанії здійснюється на платній основі згідно з прейскурантом Компанії.

4.1.14. Після отримання та розгляду Замовлення уповноважений представник Компанії зв'язується із Замовником через телефонний зв'язок або за електронною поштою для уточнення всіх необхідних даних для надання Послуг. Уповноважений представник Компанії також запитує у Замовника необхідні для перекладу документи (у разі Замовлення на усний переклад – Замовнику направляється Бриф для заповнення).

4.1.15. Після отримання від Замовника документів для перекладу або Брифу (в разі Замовлення усного перекладу) Компанія повідомляє Замовника про строк надання Послуг.

4.1.16. У разі неможливості надання Послуг у бажаний для Замовника строк, зазначений в Замовленні, Компанія відмовляє Замовнику у прийнятті Замовлення. Сторони вправі погодити інший строк надання Послуг.

4.1.17. Будь-яке Замовлення буде вважатися прийнятим Компанією лише після отримання підтвердження про оплату за Послуги від Замовника, надсилання належного підтвердження від Компанії Замовнику про прийняття Замовлення до виконання, якщо інше не узгоджено сторонами через телефонний зв'язок або письмово у будь-який спосіб, та згоди Замовника на запропонований Компанією строк надання Послуг згідно з п. 4.1.15. За згодою Компанії Замовлення також може передбачати передоплату або повну оплату в момент його створення, або оплату у відведений для цього строк після його підтвердження.

4.1.18. Компанія розпочинає роботу по Замовленню тільки після письмового підтвердження Замовником вартості та строків виконання Замовлення у відповідь на електронний лист із розрахунком вартості Послуг.

4.2. Строк надання Послуг та їхня вартість

4.2.1. Строк надання Послуг узгоджується Сторонами шляхом обміну електронними повідомленнями.

4.2.2. Компанія розпочинає роботу по Замовленню тільки після письмового підтвердження Замовником вартості та строків виконання Замовлення у відповідь на електронний лист із розрахунком вартості Послуг.

4.3. Скасування Замовлення

4.3.1. У разі скасування Замовником свого Замовлення після того, як Компанія повідомила про прийняття його до виконання, Замовник сплачує 100% вартості цього Замовлення, і грошові кошти в такому разі поверненню не підлягають.

4.4. Порядок здачі та приймання наданих Послуг

4.4.1. У разі наявності заперечень до якості наданих Послуг (до яких, зокрема, але не виключно, належать:

- у випадку письмового перекладу – відсутність файлів, неякісний переклад, або такий переклад, який потребує подальшого редагування;

- у випадку усного перекладу – некоректний переклад щодо оригіналу, смислові помилки тощо)

Замовник обґрунтовує свої заперечення у письмовому вигляді та інформує Компанію протягом двох робочих днів з надання готового перекладу.

4.4.2. Якщо у термін до 2 робочих днів Замовник не надав зауваження або коментарі до перекладу в письмовому вигляді, замовлення вважається виконаним та прийнятим Замовником.

4.4.3. Компанія зобов’язана протягом 2 робочих днів розглянути заперечення Замовника та усунути порушення виконання своїх договірних зобов’язань, надавши Замовнику виправлений письмовий переклад протягом 3 робочих днів з дня отримання заперечення. Стосовно вже наданої Послуги усного перекладу, до якого були зауваження, Сторони вправі погодити адекватну компенсацію зі сторони Компанії у вигляді депозиту на Послуги, що надаватимуться в майбутньому. За згодою Сторін, компенсація в будь-якому випадку не може перевищувати вартість Замовлення.

4.4.4. Якщо сторони не досягли згоди стосовно якості письмового перекладу або стосовно необхідності внесення змін до виконаного письмового перекладу, вони передають його для проведення незалежної лінгвістичної експертизи одному з операторів ринку агенцій перекладу, якого погоджують обидві сторони. Витрати на проведення такої експертизи сторони сплачують порівну.

4.4.5. Сторони погодили, що не вважаються обґрунтованими зауваженнями до якості Послуг та не є недоліками якості Послуг:

- претензії Замовника щодо обсягу Послуг, які не були узгоджені Сторонами під час погодження Замовлення Послуг та які Компанія не зобов’язана була виконувати;

- претензії Замовника щодо двозначності тлумачень або перекладу власних імен, або назв, топонімів, особливостей застосування термінології та іншого, якщо Замовник не надав Компанії до початку надання Послуг (згідно з пунктом 4.1.12 цієї Угоди) готові глосарії та/або пам’ять перекладів, або допоміжні матеріали для підготовки таких глосаріїв та/або пам’яті перекладів, та/або не замовив у Компанії послугу з їх складання;

- стилістичні та синонімічні виправлення, що не змінюють змісту здійсненого Компанією перекладу;

- правки та зауваження Замовника до здійсненого Компанією перекладу, які суперечать нормам мов перекладу.

4.4.6. Якщо Замовник із будь-якої причини відмовляється від виконання замовленого перекладу, він сплачує Компанії вартість уже виконаної роботи на день отримання такої відмови від Замовника у випадку замовлення письмового перекладу.

4.4.7. У разі завдання Компанією ненаданням, несвоєчасним або неякісним наданням кожної конкретної Послуги збитків або шкоди Замовнику, Компанія відшкодовує такі збитки або шкоду в розмірі, не більшому за вартість відповідної Послуги (відповідного Замовлення).

4.4.8. У випадку Замовлення синхронного перекладу Замовник відповідає за роздавання, збір та зберігання приймачів та навушників синхронного перекладу протягом усього заходу. Технічний спеціаліст Компанії в ході заходу допомагає з роздаванням та збиранням навушників. Навушники видаються в обмін на документ (паспорт, водійські права) гостя заходу. Документ повертається гостеві заходу за умови повернення навушників. Якщо роздавання приймачів та навушників на прохання Замовника відбувається без застави документів гостей заходу, Замовник несе матеріальну відповідальність за втрату (неповернення) приймачів та навушників гостями заходу за погодженою з Компанією вартістю за один приймач та (або) навушник, яка не може бути нижчою за ринкову вартість такого ж або подібного приймача та (або) навушника.

4.4.9. У випадку відміни або коригування Замовлення з усного (синхронного або послідовного) перекладу у сторону зменшення Замовлених годин за 2 робочих дні або більше до запланованого заходу, Компанія відміняє (коригує) Замовлення без застосування штрафних санкцій до Замовника. У випадку відміни або коригування Замовлення з усного (синхронного або послідовного) перекладу у сторону зменшення Замовлених годин Замовлення з усного (синхронного або послідовного) перекладу за 1 робочий день або менше (наприклад, у день проведення заходу), Замовник оплачує Компанії 100% вартості такого Замовлення.

4.4.10. У випадку відміни Замовлення з усного (синхронного або послідовного) перекладу, яке організовувалося за межами м. Київ, за 2 робочих дні або більше до запланованого заходу, Замовник оплачує Компанії фактично понесені витрати на логістичну підготовку до проведення заходу.

4.4.11. Сторони домовилися, що для цілей підрахування тривалості усного (синхронного або послідовного) перекладу в ході заходу Замовника час роботи округлюється до 30 хвилин у більшу сторону.

4.4.12. У випадку Замовлення усного (синхронного або послідовного) перекладу Замовник зобов’язується надати контакти відповідальної особи, до якої перекладач (перекладачі) можуть звертатися в ході заходу щодо організаційних питань. Компанія зобов’язується надати контакти перекладача (перекладачів) не пізніше ніж за 24 години до початку проведення заходу.

4.4.13. У випадку Замовлення усного (синхронного або послідовного) перекладу Замовник зобов’язується надати матеріали для підготовки перекладача (перекладачів) (зокрема документи стосовно тематики зустрічі (заходу), будь-які маркетингові матеріали про компанію, щодо якої здійснюватиметься переклад, будь-які побажання до перекладу власних назв, назв продуктів тощо) не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення заходу. У випадку несвоєчасного надання або ненадання матеріалів Компанія не приймає претензій до якості наданого усного (синхронного або послідовного) перекладу, оскільки такий переклад здійснюється на розсуд перекладача (перекладачів) без завчасної наявності контексту.

4.4.14. У випадку Замовлення усного (синхронного або послідовного) перекладу сторони можуть погодити завчасне проведення підготовчої зустрічі або телеконференції за участі представників Замовника, Компанії та перекладачів для уточнення побажань до перекладу заходу, що планується. Проведення підготовчої телеконференції не тарифікується, проведення підготовчої зустрічі тарифікується згідно тарифів Компанії.

 

5. ОПЛАТА ПОСЛУГ

5.1. Оплата Послуг здійснюється Замовником відповідно до діючого прейскуранта Компанії, а саме:

  • Використання Веб-сайту відповідно до умов цієї Угоди: безкоштовно.
  • Подання Замовлення через Веб-сайт: безкоштовно.
  • Послуги та/або Супутні послуги: відповідно прейскуранта Компанії, який доводиться до відома Замовника будь-яким іншим способом.

5.2. Замовлення (акцептування) Послуг здійснюється Замовником на відповідній сторінці Замовлення Послуги на Веб-сайті Компанії.

5.3. Замовник за умовами цієї Угоди при Замовленні Послуг та відповідно до чинного законодавства має обов'язок щодо оплати замовлених Послуг відповідно до умов цієї Угоди.

5.4. Здійснення розрахунків за Послуги, замовлені через Веб-сайт, здійснюється Замовником на умовах повної передоплати, якщо інше не узгоджено Сторонами у письмовому вигляді або за телефонним зв'язком.

5.5. Замовник має право здійснити оплату за надані Послуги в готівковому або безготівковому вигляді.

5.6. При оплаті Послуг відповідно до умов Угоди Замовник несе всі банківські витрати, пов'язані з переказом платежів для Компанії.

 

6. Права та обов'язки Компанії

1) Компанія залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Веб-сайті інформацію, припиняти[u1], обмежувати або припиняти доступ Користувача до Веб-сайту Компанії в будь-який час з будь-якої причини.

2) Компанія має право встановлювати будь-які обмеження у використанні Веб-сайту Користувачами.

3) Компанія має право змінювати умови цієї Угоди. Інформація про такі зміни публікується Компанією на Веб-сайті. Згода Користувача використовувати Веб-сайт Компанії після будь-яких змін Угоди означає його згоду з такими змінами та/або доповненнями.

4) Компанія має право розміщувати рекламну та/або іншу інформацію на Веб-сайті без узгодження з Користувачем.

5) У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди Компанія має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Користувача до Веб-сайту Компанії в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями.

6) Компанія має право здійснювати розсилання Замовникам повідомлень, в тому числі електронних повідомлень або SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів Замовників, що містять організаційно-технічну або іншу інформацію.

7) Компанія має право на відшкодування Користувачем витрат, понесених Компанією в результаті дій Користувача й не з вини Компанії.

8) Компанія має право за власним рішенням і власним вибором залучати будь-які треті сторони для виконання умов цієї Угоди.

9) Компанія має право вимагати від Замовника надання необхідної інформації, документів щодо суті Замовлення, а також вимагати оплати наданої Послуги та відшкодування витрат відповідно до цієї Угоди.

 

7. Права та обов'язки Користувача, Замовника

1) Користувач зобов'язується самостійно ознайомитися з інформацією про умови надання Послуг Компанії та їхню вартість.

2) При користуванні Веб-сайтами та замовленні й отриманні Послуг Користувач зобов’язується дотримуватись чинного застосовного законодавства України.

3) Надавати детальну інформацію та документи для Компанії для належного надання Послуг.

4) Прийняти від Компанії Послуги, якщо вони відповідають умовам цієї Угоди, та оплатити їх згідно з умовами цієї Угоди.

 

8. ПРАВИЛА ТА УМОВИ ДОСТУПУ ДО ВЕБ-САЙТУ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

8.1. Якщо Ви продовжуєте користуватися цим Веб-сайтом, Ви погоджуєтеся із наступними обов’язковими правилами та застереженнями щодо використання Веб-сайту:

1) Ви є фізичною особою, яка досягла 18 (вісімнадцяти) років, володієте повною правоздатністю і дієздатністю та маєте право вступати у договірні відносини з Компанією згідно з умовами Угоди.

2) Ви зобов'язуєтесь використовувати Веб-сайт виключно відповідно до умов Угоди та норм чинного законодавства України.

3) Ви зобов'язуєтесь створювати Замовлення Послуг і використовувати Послуги відповідно до законодавства України та умов цієї Угоди.

4) Ви погоджуєтеся та визнаєте, що будь-яка інформація на Веб-сайті, сервіси Веб-сайту надаються Вам на умовах «як є і як доступно». Ви використовуєте цю інформацію та технічні можливості Веб-сайту на власний ризик та без будь-яких гарантій від Компанії. Ви погоджуєтеся з тим, що самостійно та усвідомлено здійснюєте вибір Послуг і несете відповідальність за всі свої дії та бездіяльність, що ґрунтуються на інформації, розміщеній на Веб-сайті, а також інформації, наданій Компанією. Перед прийняттям будь-яких рішень Ви зобов'язуєтесь самостійно вивчити всю доступну інформацію про Послуги.

5) Ви підтверджуєте, що вся інформація, вказана Вами при створенні Замовлення, є достовірною, точною, актуальною та повною. Ви несете повну та одноосібну відповідальність за інформацію, передану Вами. Інформація, яку Ви надаєте для отримання Послуг, в т. ч. персональні та інші дані Замовника, надаються Вами самостійно.

6) Ви погоджуєтеся на використання електронних засобів зв'язку, в тому числі, але не виключно: (i) електронна пошта та (ii) SMS-повідомлення (ііі) телефонний зв’язок (іv) месенджери (програмне забезпечення), такі як Messenger, Viber та ін., для створення Замовлення та отримання інформації про Послуги, а також на електронну доставку повідомлень (електронна пошта, SMS-повідомлення), пов’язаних із користуванням Веб-сайтом, Замовленням Послуг. Для коректного створення Замовлення та отримання Послуг Вам необхідно вказати правильну (коректну) адресу електронної пошти та правильний (коректний) номер мобільного телефону. Ви несете повну та одноосібну відповідальність за надання таких даних. Компанія не зобов'язана перевіряти та не несе відповідальності за будь-яку неправильну або написану з помилкою адресу електронної пошти, або неправильно вказаний номер мобільного телефону, або налаштування вашого поштового сервісу (спам-фільтри та інше). У випадку направлення Компанією листів, повідомлень, сповіщень на вказаний Вами при створенні Замовлення неправильний (або написаний з помилкою) адрес електронної пошти/номер мобільного телефону Ви несете повну та одноосібну відповідальність, в тому числі юридичну, та ризики, пов'язані з можливими наслідками використання неправильної адреси електронної пошти/неправильного номера мобільного телефону, в тому числі за дії третіх осіб.

7) Ви погоджуєтеся з тим, що Компанія може моніторити та записувати телефонні дзвінки, що надходять до Компанії, та здійснювати вибірковий аудит електронного листування для забезпечення належного рівня обслуговування та підвищення кваліфікації персоналу, та виконання зобов’язань або використання прав, передбачених цією Угодою, а також використання, реалізації та захисту своїх прав та законних інтересів, пов’язаних з правовідносинами, що виникають на підставі цієї Угоди.

8) Ви можете відправляти всі свої запитання, коментарі, пропозиції, відгуки та претензії Компанії всіма доступними засобами інформаційної підтримки Веб-сайту.

9) Ви погоджуєтесь та підтверджуєте, що (i) всі надіслані Вам повідомлення за допомогою електронних засобів зв’язку через Веб-сайт (або в інший спосіб, погоджений Сторонами) прирівнюються до комунікації на паперових носіях; та (ii) всі електронні та системні дані, що зберігаються у Компанії, разом або окремо є обов’язковими, належними і достатніми доказами при вирішенні можливих претензій/суперечок, що виникають із або у зв'язку з виконанням цієї Угоди.

10) Ви зобов'язуєтесь використовувати цей Веб-сайт та Послуги, доступні за допомогою Веб-сайту, лише для себе особисто або для інших осіб, від імені яких Ви маєте законне право діяти та набувати відповідних прав та обов’язків. Цим Ви підтверджуєте, що такі інші особи уповноважили Вас, і ви маєте законне право здійснювати від їхнього імені вибір та придбання Послуг, та надавати згоду на обробку їхніх персональних та платіжних даних, необхідних для Замовлення та використання Послуг.

11) Компанія залишає за собою право виправляти будь-які помилки (у тому числі у фінансовій інформації) на Веб-сайті та у створених Замовленнях (оплачених та несплачених). Якщо у вашому Замовленні вартість Послуг була вказана з помилкою, Вам буде запропоновано (якщо це можливо): (і) внести зміни у Замовлення шляхом заміни некоректної (неправильної) вартості Послуг на коректну (правильну); або (іі) скасувати Замовлення без накладання штрафних санкцій.

12) Ви зобов'язуєтесь не використовувати будь-яке програмне забезпечення, призначене для пошкодження інфраструктури Веб-сайту, порушення його своєчасного і правильного функціонування; не порушувати обмеження будь-якого HTTP-заголовка адресного рядка Веб-сайту, не робити спроб перехоплення будь-яких даних та персональної інформації, що обробляється Веб-сайтом; не виконувати дій, що спричиняють надмірне навантаження на інфраструктуру Веб-сайту, моніторингу, автоматизованого вилучення інформації або копіювання будь-яких даних та інформації з цього Веб-сайту, не робити «фрейм», «дзеркало», або в інший спосіб втручатися у роботу Веб-сайту будь-якими засобами та з будь-якою метою. Ви підтверджуєте та погоджуєтеся з тим, що умови користування Веб-сайтом забороняють умисно спотворювати персональні дані, видавати себе за іншу особу, створювати фіктивні Замовлення, і т. ін. Будь-яке шахрайство (спроби шахрайства) щодо використання Веб-сайту притягуються до відповідальності згідно вимог локального та міжнародного законодавства.

13) Ви погоджуєтеся з тим, що Компанія має право на свій власний розсуд відмовляти кому-небудь в доступі до цього Веб-сайту та в створенні Замовлення Послуг, призупиняти доступ до Веб-сайту та Замовлення Послуг шляхом блокування доступу до Веб-сайту з метою проведення планових і позапланових технічних і профілактичних робіт, або у випадку порушення Користувачем умов цієї Угоди в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень та попередніх повідомлень.

8.2. Правила та застереження щодо Замовлення Послуг:

1) Створюючи Замовлення, Замовник ознайомлений та погоджується з усіма умовами цієї Угоди. Проставлення Вами відповідної відмітки («галочки») в спеціальному полі діалогового вікна при створенні Замовлення є достатнім доказом факту ознайомлення і згоди з умовами, перерахованими в цій Угоді, в тому числі достатнім доказом у будь-якому виді судочинства. Створення Замовлення і проставлення відповідної позначки («галочки») номінально, тобто без фактичного ознайомлення з умовами, перерахованими у цій Угоді, може призвести до несприятливих наслідків для Замовника. Проставлення Вами відповідної позначки («галочки») в спеціальному полі діалогового вікна при створенні Замовлення про ознайомлення та погодження з умовами цієї Угоди є безумовним і невід'ємним процесом створення Замовлення.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цієї Угоди, Сторона несе відповідальність, визначену цією Угодою та (або) чинним законодавством України. Порушенням Угоди є її невиконання або неналежне виконання умов, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цієї Угоди.

9.2. У разі прострочення Замовником оплати Послуг Компанії Замовник оплачує Компанії пеню в розмірі облікової ставки НБУ, що діє в період виникнення прострочення, від простроченої суми за кожен день прострочення, 24 % річних та інфляційні втрати.

9.5. Компанія не несе відповідальності за зміст інформації, розміщеної на Веб-сайті та в інформаційних повідомленнях або розсилках Компанії.

9.6. Компанія не несе відповідальності за будь-які помилки, пропуски, переривання, дефекти та затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Веб-сайту, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Веб-сайту. Компанія не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв служб електронної пошти або скриптів за технічними причинами, за нормальне функціонування та доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мережі операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Веб-сайту.

9.7. Компанія не відповідає за відповідність Веб-сайту цілком або його частинами очікуванням Користувача, за безпомилкову та безперебійну роботу Веб-сайту, припинення доступу Користувача до Веб-сайту з причин, пов'язаних з технічними несправностями устаткування або програмного забезпечення Компанії, і не відшкодовує Користувачеві будь-які пов'язані з цим збитки.

9.8. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Веб-сайту, припинення доступу до Веб-сайту, якщо ці обмеження та припинення стали результатом надзвичайних і невідворотних обставин, що призвело до неможливості часткового або повного виконання будь-якою зі Сторін зобов’язань щодо цієї Угоди.

9.9. Користувач бере на себе всю відповідальність та всі ризики, пов’язані з будь-якою втратою, в тому числі у зв’язку з крадіжкою банківської картки Користувача, через яку треті сторони отримали доступ до Послуг.

9.10. В будь-якому випадку відповідальність Компанії перед Користувачем за цією Угодою, в тому числі відповідальність за будь-які збитки, що виникли у Користувача:

обмежується сумою вартості Замовлення, щодо якого у сторін виник спір;

не поширюватиметься на упущену вигоду, втрату доходу, втрату репутації, будь-які інші спеціальні, прямі або непрямі втрати або збитки, понесені Користувачем.

 

10. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ І ПІДСУДНІСТЬ

10.1. Користувач погоджується, що ця Угода й відносини між Сторонами регулюються законодавством України.

10.2. Всі суперечки й розбіжності за цією Угодою вирішуються шляхом переговорів.

10.3. У разі, якщо сторони не дійшли згоди, суперечки й розбіжності передаються на розгляд суду за місцем знаходження Компанії відповідно до застосовного права.

 

11. ВИНЯТКОВІ ПРАВА І ГАРАНТІЇ КОМПАНІЇ

11.1. Веб-сайт знаходиться під захистом законодавства України та міжнародного законодавства щодо захисту авторських прав та іншої інтелектуальної власності. Всі права інтелектуальної власності та авторські права на Веб-сайт і/або його вміст (включаючи, але не обмежуючись, будь-які зображення, фотографії, анімації, відео, музику, текст, програмний код, контент Компанії, мобільні додатки, дизайн, Веб-сайт і «аплети», включені до Веб-сайту, та будь-що, що є об’єктами права інтелектуальної власності, які розміщені на Веб-сайті Компанією та/або її уповноваженими третіми сторонами) і будь-які друковані матеріали, супутні Веб-сайту, є власністю Компанії (ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ФОРС»), надалі – Правовласник. Будь-яке використання Веб-сайту допускається тільки на підставі дозволу Правовласника. Використання Веб-сайту без дозволу Правовласника будь-якими способами та в цілях інших, ніж допускаються цією Угодою, є незаконним і може спричинити притягнення Користувача до відповідальності.

11.2. На строк використання Веб-сайту Правовласник надає Користувачам обмежену, особисту, невиключну ліцензію на використання Веб-сайту виключно з метою використання його на умовах цієї Угоди. Правовласник залишає за собою всі права на інтелектуальну власність.

11.3. Користувачі зобов’язуються:

- не видаляти або приховувати авторські права, знаки для товарів і Послуг або інші позначення прав власності на Веб-сайті або в супутніх друкованих матеріалах;

- не декомпілювати, модифікувати, розбирати або іншим чином відтворювати Веб-сайт усупереч умовам цієї Угоди;

- не копіювати, здавати в оренду, ліцензувати, поширювати, публічно демонструвати Веб-сайт, створювати похідні роботи, засновані на Веб-сайті (за винятком випадків, явно дозволених умовами цієї Угоди), або здійснювати будь-яке інше комерційне використання Веб-сайту.

11.4. Ця Угода не передбачає надання будь-яких прав або дозволів Користувачеві на використання Веб-сайту будь-яким чином, крім способів, передбачених функціональними можливостями (функціоналом) Веб-сайту.

11.5. Веб-сайт надається для використання Користувачами за принципом «as is» («як є»). Правовласник не бере на себе гарантій щодо безперебійної роботи Веб-сайту, своєчасності й точності його роботи з метою підтвердження будь-яких фактів, а також відповідності Веб-сайту цілям Користувача.

11.6. Користувач надає Правовласнику дійсну на території всього світу, безоплатну, із правом видавати субліцензії, невиключну, безвідкличну ліцензію на використання будь-якого контенту Користувача, яку Користувач передав через Веб-сайт для Компанії. Ця ліцензія діє щодо всіх авторських прав, торгових марок, патентів, торгових секретів, конфіденційності та інших інтелектуальних майнових прав на використання, відтворення, передачу, друк, публікацію, публічний показ, виставку, поширення, копіювання, індексацію, коментування, зміну, адаптування, переклад, створення похідних робіт, публічне виконання та інше використання контенту Користувача.

 

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Ця Угода щодо кожного з Користувачів набуває чинності з моменту вчинення Користувачем дій, зазначених у пункті 2.3. цієї Угоди, і діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

12.2. У частині, не врегульованій цією Угодою, відносини Компанії та Користувача регулюються чинним законодавством України.

12.3. Компанія має право використовувати факсимільне відтворення підпису уповноваженої особи Компанії (за допомогою засобів механічного або іншого копіювання) в будь-яких документах, у тому числі в цій Угоді та/або в пов'язаних з нею інформацією, повідомленнях. Сторони визнають юридичну силу за такими документами.

12.4. З усіх питань, пов'язаних з використанням Веб-сайту, з усіма претензіями Користувач може звертатися до Служби підтримки Компанії за номерами телефонів +380 (44) 290-88-33 або +380 (67) 242-24-98. При зверненні з претензією до Компанії Користувач повинен надати документи, що підтверджують обґрунтованість претензії, повідомити своє ім’я, прізвище та по батькові, а також надати свої контактні дані: номер телефону та адресу електронної пошти.

12.5. Користувач, який не прийняв умови цієї Угоди, або прийняв їх помилково, повинен повідомити про це Компанію і не має права користуватися Веб-сайтом.

12.6. Ця Угода складена українською мовою та може мати переклади на англійську мову та на будь-які інші іноземні мови. Текст цієї Угоди, складений українською мовою, має переважну юридичну силу, а тексти перекладів на іноземні мови публікуються Компанією виключно для зручності Користувачів.

12.7. Назви заголовків цієї Угоди призначені виключно для зручності використання тексту і буквального юридичного значення не мають.

12.8. Додатки до Угоди Користувача, котрі є невід'ємною частиною цієї Угоди:

Політика конфіденційності

 

Дата останньої зміни: 1 червня 2019 р.

 

РЕКВІЗИТИ:

ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ ФОРС»

код ЄДРПОУ: 39831994

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03057, м. Київ, вул. Металістів, 20Т

e-mail: order@taskforce.ua